Posts

借据

立据人今莫名债台高筑,幸蒙德士仁人义胆侠肝恩助敝人力度黑暗,共寻正义。特誓知恩必报毫厘俱返。

今恐人心不古,立据一纸,付与债主恩公存证。恐口无凭,凭此为据,是据以证,证据立诚。